Efterkrigstidens kunskapshistoria – ny antologi (open access)

I dagarna utkommer en antologi om efterkrigstidens kunskapshistoria, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas, and Aspirations (red. Johan Östling, Niklas Olsen och David Larsson Heidenblad). Den utges i Routledges nylanserade bokserie ”Knowledge Societies in History” och samlar bidrag från fjorton nordiska historiker. Från Centrum för kunskapshistoria i Lund medverkar – förutom Östling och Larsson Heidenblad – Anton Jansson, Björn Lundberg och Ragni Svensson.

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia behandlar kunskapens plats och betydelse på en serie arenor under främst 1960- och 1970-talen. Det här var en period när ”kunskapssamhället” började växa fram som kollektiv självförståelse och det blir därför särskilt intressant att undersöka hur olika former av kunskap satte sin prägel på politik, ekonomi och kultur i Skandinavien. Genom en serie empiriska fallstudier kan vi ta ett grepp om stora frågor – miljö, religion, humaniora, tillväxt, utbildning, sexualitet, välfärd, radikalism, offentlighet, feminism – och avtäcka större historiska mönster.

Vår gemensamma inspiration är kunskapshistoria (history of knowledge). Teoretiskt och metodiskt vill vi med boken utveckla detta nya fält och konkretisera vad exempelvis kunskapscirkulation som begrepp och analytiskt ramverk kan innebära. Samtidigt har vi strävat efter att vidga förståelsen av 1960- och 1970-talens Skandinavien och tillhandahålla nya tolkningar. Det saknas förvisso inte studier av de skandinaviska länderna under dessa decennier; dock har mycket av forskningen kretsat kring ett par stora problemkomplex, företrädesvis välfärdsstaten, socialdemokratin, sextioåttarörelsen och utrikespolitiken under kalla kriget. Vi breddar förståelsen.

Boken springer ur ett nordiskt kunskapshistoriskt nätverk och vi har med den velat föra samman en grupp forskare ur en huvudsakligen yngre generation. Målet har varit att diskutera det moderna Skandinavien ur nya, fruktbara perspektiv i ett internationellt och tvärvetenskapligt sammanhang.

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia är tack vare stöd från LU:s bokfond fritt tillgänglig (open access) via Routledges hemsida: https://doi.org/10.4324/9781003019275

Johan Östling & David Larsson Heidenblad

juni 11, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker