Ny antologi om medicinsk humaniora (Kriterium)

Covid-19-pandemin har på många sätt synliggjort vikten av den medicinska kunskapen, men också hur problematisk denna kunskap kan vara. Vems kunskap ska gälla? Hur ska tillgänglig kunskap tolkas? Det är bara några frågor som samhället globalt har brottats med under pandemins första månader. I en nyutkommen antologi diskuteras just hur den medicinska kunskapens rörelse kan förstås och problematiseras. I Movement of knowledge återfinns inga specifika kapitel om Covid-19-pandemin men kapitlen berör perspektiv som är centrala för en förståelse för medicinens roll i dagens samhälle. Det kan gälla betydelsen av pressreleasen, hur vi förhåller oss till förfalskade läkemedel, hur internationella riktlinjer styr länders hälsoverksamheter osv. I antologin återfinns forskare från Lunds universitet och Malmö universitet med Kristofer Hansson och Rachel Irwin som redaktörer.

Utgångspunkten för antologin är att medicinsk kunskap alltid är i rörelse. I de olika kapitlen illustreras detta med hur kunskap genereras och rör sig inom laboratoriet, från t.ex. en pressrelease till en patient eller som siffror som ska tolkas och förstås av sjukvårdspersonal. Alla dessa rörelser har en betydelse för hur kunskap uppfattas och brukas i praktiken. I boken behandlar författarna kunskapens inflytande i medicinska och folkhälsoorienterande miljöer samt synliggör metodologiska och teoretiska verktyg för att studera denna form av kunskap. Författarna har ett tvärvetenskapligt synsätt på medicinsk humaniora och presenterar både samtidiga och historiska perspektiv på hur gränsen mellan experter och allmänhet kan studeras.

Antologin kan med fördel också läsas av de som har ett allmänt intresse i kunskap och kunskapsprocesser. I redaktörernas inledning presenteras en bakgrund till hur humaniora kan närma sig detta studiefält och vilka teorier och perspektiv som kan vara fruktbara.

Movement of knowledge har genomgått Kriteriums granskningsprocess och finns open access, och kan laddas ner från deras hemsida https://www.kriterium.se/.

september 1, 2020

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker