Fler nya böcker från Kriterium (open access)

Nya böcker från Kriterium finns nu tillgängliga open access. Läs mer och ladda ner från Kriterium.se.

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium är ett sätt att kvalitetsmärka forskning med en certifiering som ska säkerställa och visa att ett vetenskapligt manus genomgått en kontrollerad och dokumenterad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att den färdiga boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig.

I kalla krigets spår
Hot, våld och beskydd som kulturarv

Mattias FrihammarFredrik Krohn AnderssonMaria WendtCecilia Åse

Det förflutna används ständigt för att ge mening åt nuet. I kalla krigets spår skildrar framväxten av ett nytt svenskt militärt kulturarv. Här visas hur minnen och lämningar från en tid fylld av rädsla och säkerhetspolitiska spänningar får nya innebörder när bunkrar och nedlagda militäranläggningar omvandlas till museer, lyxbostäder och spännande besöksmål.

Genom fältbesök vid en rad militära kulturarvsplatser runt om i Sverige har författarna undersökt vilka miljöer, föremål och känslor som idag får representera kalla kriget. De visar hur dåtidens hemligheter, hotbilder och militärfordon både blir kittlande och fascinerande inslag i kulturarvet och förmedlar idéer om trygghet och beskydd.

I kalla krigets spår är ett resultat av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Författarna är forskare vid Stockholms universitet och har skrivit boken tillsammans.

Från trälar till tjänstefolk
Legofolk i Sverige 1250–1600

Martin Andersson

Från trälar till tjänstefolk skildrar historikern Martin Andersson hur regleringarna av legofolkets arbetsvillkor gradvis hårdnade. Arbetstvånget skärptes med hot om hårda straff och tvångsutskrivning till armén. Pålagor om sänkningar av lönen utfärdades medan arbetarnas möjligheter till annan försörjning blockerades. Husbondens rätt att använda våld utökades medan de anställdas plikt att lyda skärptes.

Vid slutet av 1500-talet arbetade de flesta drängar och pigor på gods eller hos rika bönder – de hade minimala möjligheter att själva kunna erövra en husbondes roll. Med studier av ett rikt material av landskapslagar, rättegångsprotokoll och böteslängder, kungliga brev och handböcker för godsägare skildrar författaren ingående legofolkets vardagsliv – ett liv präglat av rättsosäkerhet, tvång och fattigdom.

Markernas kronologi och ideologi i norra Sverige
Natur och språkligt platsskapande med fokus på nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talet

Daniel Andersson

Berättelser om norra Sverige handlar ofta om naturen. Detta har varit sant genom historien och är det än idag. Olika sätt att förstå naturen på har flätats samman med platsen och människorna som lever där. Naturen i norra Sverige kan vara storartad och imponerande men den kan också vara ödslig, hotfull och farlig. En dominerande bild av naturen i norra Sverige – då som nu – är bilden av resurser, tillgångar.

Det övergripande syftet med studien är att belysa naturens roll i språkligt platsskapande i norra Sverige med särskilt fokus på nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talet. Genom ett urval textkällor belyses naturens centrala del i berättelsen om kolonisationen, om platsen, dess historia, förändring och framtid.

Ett av studiens syften är att också belysa de kopplingar som finns mellan den nybyggarkolonisation som skildras i texterna, och det språkliga platsskapande med naturen i centrum som pågår i norra Sveriges dag.

juni 20, 2023

Inlägget postades i

Nya böcker