Lund University Press: In the borderland between song and speech (Open Access)

Den nyutkomna boken In the borderland between song and speech: vocal expressions in oral cultures, redigerad av Håkan Lundström och Jan-Olof Svantesson, handlar om vokala uttryck i gränslandet mellan sång och tal. Syftet är bland annat att utveckla en metod som med hjälp av musikvetenskapliga och språkvetenskapliga perspektiv analysera dessa vokala uttryck, en term för sådana framföranden som vi lite vagt kallar recitation, mässande, deklamation, skandering eller ibland kanske tal eller sång.

Studien bygger på inspelade muntligt traderade framföranden från kulturer I Öst- och Sydöstasien och i Alaska. De kulturer som ingår är Kammu (Laos), Akha (Thailand), Seediq (Taiwan), Ryukyu (Japan) och Atabasker (Alaska). För de språkvetenskapliga perspektiven står specialister i alla de berörda språken och deras forskningsmetoder möter musiketnologiska perspektiv och metoder.

De muntligt traderade vokala uttrycken analyseras för att få fram de framförandetekniker som används i varje specifik genre. Detta resulterar I framförandemallar, som förklarar principerna för praktiskt taget alla framföranden inom genren ifråga utförda av samma person. Dessa mallar består av ett antal parametrar, som diskuteras var för sig i en samlad översikt av framförandetekniker, och relateras till pågående samhällsprocesser i ett jämförande perspektiv.

Metoden leder till ökad förståelse för vad utförare faktiskt gör i framförandeögonblicket när de återskapar muntligt traderade vokala uttryck. Traderandet av dessa kulturspecifika tekniker är centralt för överlevnaden av denna form av kommunikation mellan människor eller mellan människor och andevärlden. Det är också ett nytt sätt att studera de vokala uttryckens roll i mänskligt liv liksom förhållandet mellan musik och språk, som kan användas både på det som är som nyligen dokumenterat och på obearbetade samlingar i olika arkiv.

Boken finns tillgänglig Open Access via Manchester University Press och kan laddas ner fritt här.

Du kan dessutom lyssna på ljudinspelningarna genom att klicka här!

Lund University Press ger ut monografier och antologier skrivna direkt på engelska för en internationell publik samt översättningar av böcker som först skrivits på svenska. Böckerna genomgår peer review-granskning och ges ut både Open Access och i tryckt format via Manchester University Press. Mer information finns på www.lunduniversitypress.lu.se.

september 20, 2022

Inlägget postades i

Lund University Press Nya böcker