Ny avhandling om sökmotorer i ungdomars vardag (open access)

Att använda sökmotorer har blivit en självklar ingång till att söka information på internet. I kombination med en utbredd tillgång till smarta telefoner, laptops och plattor så är det möjligt att söka om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Ungdomar i Sverige idag har aldrig känt till en värld utan sökmotorer som rankar och sorterar information.  I min avhandling Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People så utforskar jag vilken roll som sökmotorer har i högstadieungdomars vardag, samt relationen mellan sökmotorer och digitala redskap.

Att använda en sökmotor har kommit att bli ett verb: googla. Detta verb pekar på Google Söks dominans. Jag studerar användningen av Google Sök och även sökning på andra plattformar så som YouTube och Instagram. I avhandlingen så studeras sökning från olika perspektiv, så som hur sökmotorer används i skolan, hur Google Sök tillskrivs mening, synen på spåren av sökning på internet samt relationen mellan sökning och mobila redskap.

Ämnet har jag närmat mig genom att göra fältarbete på tre olika högstadieskolor. I avhandlingen så betraktas sökning från ett dramaturgiskt perspektiv. Därigenom så framträder både hur högstadieungdomar söker samt hur de reflekterar över sökning. Detta blir synligt i hur deltagarna raderar delar av sin sökhistorisk för att göra den presentabel. Likaså genom hur deltagarna förevisar vissa källor över andra i en litteraturförteckning i skolan.

Avhandlingen pekar på att unga människor har en medvetenhet om normer och förväntningar gällande användning av sökmotorer och mobila redskap i olika sociala sammanhang, exempelvis i skolan och i hemmet. Samtidigt möts unga människor av olika budskap kring hur sökmotorer bör används. I skolan uppmuntras användning av sökmotorer vid vissa tillfällen och vid andra tillfällen så anses det störande för undervisningen. Likaså kan det råda mobilförbud runt matbordet men diskussioner kan leda till att en smart mobil tas fram för att söka efter information.

I avhandlingen så associeras googlande primärt med skolarbete och att söka efter fakta medan YouTube associeras med underhållning. Dock används Google Sök till fler aktiviteter än faktaletande och YouTube, i sin tur, används för att söka fakta. I takt med att sökning har blivit en del av vardagen så har användningen i viss mån blivit förgivettagen vilket medför att själva sökmotorerna, så som Google Sök, och hur de generar sökresultat inte reflekteras över. Detta osynliggörande av sökmotorer blir särskilt problematiskt då deras roll i relation till informationssökning är så viktig. Resultaten från avhandlingen bör betraktas i ljuset av ett samhälle som präglas av sökning. Detta blir inte minst synligt i hur deltagarna beskriver lärares och föräldrars användning av sökmotorer i vardagen.

Cecilia Anderson, Institutionen för kulturvetenskaper

Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People är utgiven i skriftserien Lund Studies in Arts and Cultural Sciences och finns tillgänglig open access från skriftserienas hemsida. Klicka här för att komma till sidan.

juni 11, 2021

Inlägget postades i

Nya avhandlingar