Ny avhandling: Pippi mellan världar (open access)

Blickens kreativitet står i fokus doktorsavhandlingen Pippi mellan världar (2020) i retorik vid Lunds universitet. Här introducerar jag ett nymaterialistiskt perspektiv för att fånga betraktarens egen medskapande roll när hon kreativt orienterar sig i sin omvärld. Materiell retorik visar inte bara att analysen av  retoriska processer blir ofullständig om inte materiella faktorer inkluderas. Ännu viktigare för mig är att det utifrån materiell retorik är möjligt att betona vår intrassling i tingvärlden och därmed ge en rikare bild av kulturella lärandeprocesser. Med exempel hämtade ur svenska och tyska bokutgåvor (och skisser till dessa) visar jag hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det lekfullt normbrytande hos Pippi Långstrumpgestalten. Samtidigt är det också i ett interretoriskt perspektiv möjligt att se hur Pippi vid överflyttningen har tuktats för att passa den tyska barnboksmarknadens mer borgerligt sedesamma krav på en flickbarnshjälte.

Att en bildretorisk studie kan behöva ta hänsyn till det mångtydiga (det vill säga de betydelsepotentialer som aktualiseras i olika former av olika betraktare i olika situationer) blev tydligt redan i min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2011) i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet. Denna studie är förankrad i en  utbildningsvetenskaplig forskningstradition. Det framgår av arbetets båda delar, dels när jag diskuterar populärkulturella föreställningar om svensk idyll i tyska media, dels när jag diskuterar hur dessa föreställningar påverkar tyska studenter som läser svenska som främmande språk. Teoretiskt är licentiatavhandlingen förankrad i tyskspråkig forskning i interkulturella studier. Det är en teoretisk inriktning som kombinerar litteraturvetenskap med en kulturteoretisk ansats. Även min doktorsavhandling kan läsas så att det bildretoriska studiet är ett medel eller instrument för att undersöka det interkulturella. Samtidigt fortsätter jag det visuella spåret men nu med en ännu tydligare inriktning mot bildretorisk analys.

Lisa Källström

Doktorsavhandlingen finns open access och kan laddas ner här!

Licentiatavhandlingen finns open access och kan laddas ner här!

oktober 13, 2020

Inlägget postades i

Nya avhandlingar