Visa rutor

Ny antologi om censur (Kriterium)

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den.

I Forbidden Literature undersöker författarna den komplexa relation mellan litteratur och samhälle som styrningen av litterära och andra texter åskådliggör. Censur och olika former av restriktioner synliggör till exempel de maktrelationer som föreligger mellan stat, marknad, lag, institutioner, medborgare, författare och läsare. Den förbjudna litteraturen visar, paradoxalt nog, också på en tilltro till litteraturens verkanskraft. Ett förbud mot en text säger alltid något om dess förväntade inverkan på läsaren.

Det primära syftet med denna antologi är att ge både historiska och samtida exempel på litteraturens ofta komplexa samspel med yttrandefriheten. Genom elva fallstudier, som behandlar material från olika platser och olika tider, ger antologin perspektiv på dagens debatter om litteratur och yttrandefrihet. Fallstudierna rör sig mellan flera olika språk- och kulturområden, och avhandlar allt från 1600-talets manualer i svartkonst till modern litteratur och avantgardistisk seriekonst. Redaktörer för antologin är Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning och Linnéa Lindsköld.

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och är öppet för forskare, förlag och skriftserier från hela landet. Kriterium är ett samarbete mellan lärosäten och förlag och drivs med stöd även från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Du kan kontakta Kriterium på info@kriterium.se

Alla Kriteriumgranskade böcker finns tillgängliga open access från Kriterium.se. Du kan ladda ner Forbidden Literature här!

juni 17, 2020

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok om mediernas historia (open access)

Boken Mediernas historia: Från big bang till big data är den senaste i skriftserien Mediehistoriskt arkiv (http://mediehistorisktarkiv.se). Med drygt 40 utgivna volymer sedan skriftserien startade 2006 – alla mer eller mindre fokuserade fallstudier eller sammanhållna antologier – tycker vi författare att det är dags för en syntes. Boken är tänkt att kunna användas som kurslitteratur inom ämnen som har behov av mediala perspektiv på historia eller att sätta in medier i historiska sammanhang. Den kan såklart även läsas av alla med mediehistoriskt intresse och som vill ha en kortfattad översikt.

Många upplever i dag att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men det är en erfarenhet som delas med människor i det förflutna. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och kultur måste vi gå mycket långt tillbaka i historien. I boken framhäver vi inte minst de ”gråa” vardagsmedier som varit förutsättningen för administration och bokföring, religiös kommunikation och politisk styrförmåga. Exemplen utgörs bland annat av lerpolletter i Mesopotamien, medeltida kyrkklockor och inkarikets talande knutar.

Mediehistoriska perspektiv kan anläggas på snart sagt vilka historiska fenomen som helst. Dessutom är det förflutna tillgängligt för oss endast i medierad form, om det så gäller antikt klotter, hällristningar, dammiga brevsamlingar, sönderfallande tidningslägg, muntliga berättelser eller förra veckans Youtubeklipp. Där det till synes har saknats medier, där har forskare inte sällan betraktat lämningar som medier. Charles Darwin beskrev geologiska skikt som kapitel i en historiebok, en senare kollega talar om stenar som ”jordens arkivarier”. DNA-sekvenser har på motsvarande sätt tolkats både som telegrafmeddelande från det förflutna och som meningar i ”livets bok”. Mediehistoria är kort sagt ingen specialgren eller underavdelning till någon förment allmän och viktigare historia.

I 44 avsnitt – med 17 insprängda klassikerrutor som presenterar betydelsefulla forskare och deras perspektiv – belyser vi olika mediekulturers särprägel samtidigt som vi lyfter fram hur ett myller av medier alltid har präglat dessa kulturer. Och i stället för att framhäva historiska brott och revolutioner synliggör vi kontinuiteter i fråga om hur medier har etablerats, brukats och förändrats. Relationen mellan vår samtids så kallade sociala medier och traditionella massmedier utgör endast ett exempel på den komplex väv av sinsemellan hopflätade kommunikationsformer som historien består av.

Mediernas historia finns fritt tillgänglig att ladda ner från skriftseriernas hemsida. Klicka här!

En recension i senaste numret av Respons (http://tidskriftenrespons.se) sammanfattar sina intryck av boken så här: ”Den lär bli en självklar referens på ett samtidens viktigaste kunskapsfält.”

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell och Pelle Snickars

juni 15, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Efterkrigstidens kunskapshistoria – ny antologi (open access)

I dagarna utkommer en antologi om efterkrigstidens kunskapshistoria, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas, and Aspirations (red. Johan Östling, Niklas Olsen och David Larsson Heidenblad). Den utges i Routledges nylanserade bokserie ”Knowledge Societies in History” och samlar bidrag från fjorton nordiska historiker. Från Centrum för kunskapshistoria i Lund medverkar – förutom Östling och Larsson Heidenblad – Anton Jansson, Björn Lundberg och Ragni Svensson.

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia behandlar kunskapens plats och betydelse på en serie arenor under främst 1960- och 1970-talen. Det här var en period när ”kunskapssamhället” började växa fram som kollektiv självförståelse och det blir därför särskilt intressant att undersöka hur olika former av kunskap satte sin prägel på politik, ekonomi och kultur i Skandinavien. Genom en serie empiriska fallstudier kan vi ta ett grepp om stora frågor – miljö, religion, humaniora, tillväxt, utbildning, sexualitet, välfärd, radikalism, offentlighet, feminism – och avtäcka större historiska mönster.

Vår gemensamma inspiration är kunskapshistoria (history of knowledge). Teoretiskt och metodiskt vill vi med boken utveckla detta nya fält och konkretisera vad exempelvis kunskapscirkulation som begrepp och analytiskt ramverk kan innebära. Samtidigt har vi strävat efter att vidga förståelsen av 1960- och 1970-talens Skandinavien och tillhandahålla nya tolkningar. Det saknas förvisso inte studier av de skandinaviska länderna under dessa decennier; dock har mycket av forskningen kretsat kring ett par stora problemkomplex, företrädesvis välfärdsstaten, socialdemokratin, sextioåttarörelsen och utrikespolitiken under kalla kriget. Vi breddar förståelsen.

Boken springer ur ett nordiskt kunskapshistoriskt nätverk och vi har med den velat föra samman en grupp forskare ur en huvudsakligen yngre generation. Målet har varit att diskutera det moderna Skandinavien ur nya, fruktbara perspektiv i ett internationellt och tvärvetenskapligt sammanhang.

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia är tack vare stöd från LU:s bokfond fritt tillgänglig (open access) via Routledges hemsida: https://doi.org/10.4324/9781003019275

Johan Östling & David Larsson Heidenblad

juni 11, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Mer retrodigitalisering av böcker!

Som en del i arbetet med att tillgängliggöra HT-fakulteternas forskning har skriftserierna under våren retrodigitaliserat stora delar av serierna Ugglan. Minerva serien, Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences samt Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund. Vi har även kunnat lägga ut flera nya titlar ur serien Lund Studies in English.

Sammanlagt rör det sig om ca 60 retrodigitaliserade titlar som nu finns fritt tillgängliga för nedladdning.

Du kan hitta de digitala versionerna på respektive skriftseries webbsida: https://www.ht.lu.se/skriftserier/serier/

Samtliga fritt tillgängliga böcker (open access) hittar du även på: https://www.ht.lu.se/skriftserier/fritt-tillgangliga-bocker/ Har du förslag på en bok eller en skriftserie som vi kan retrodigitalisera? Kontakta oss på skriftserier@ht.lu.se.

juni 10, 2020

Inlägget postades i

HT bokinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Sök medel för OA-publicering av böcker

Fonden för finansiering av författaravgifter för open access-publicering av böcker har tillförts ytterligare medel!  Sedan juni 2019, då fonden gjordes tillgänglig, har forskare från de flesta institutioner vid HT-fakulteterna gjort sina böcker tillgängliga open access med hjälp av medel från fonden. Har du publicerat en bok 2018 eller senare, eller planerar du att publicera en bok som du vill tillgängliggöra open access? Ansök om medel och ta detta tillfälle i akt att sprida dina forskningsresultat!

Läs mer här: https://www.lub.lu.se/service-stod/publicering-och-registrering/stod-till-publiceringsavgifter/bokfonden

Hör gärna av dig till forskningsstod@htbibl.lu.se om du har några frågor!

juni 10, 2020

Inlägget postades i

HT bokinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Välkommen till HT:s bokblogg

Hej och välkommen till HT:s bokblogg! Bloggen är kopplad till skriftserierna på HT och här kommer du att kunna läsa om nya avhandlingar och böcker från forskare på Humanistiska och teologiska fakulteterna. Vi kommer även löpande att blogga om skriftseriernas och HT Bokstöds verksamhet samt om nyheter inom publicering i stort. Trevlig läsning!

juni 9, 2020

Inlägget postades i

HT bokinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg