Visa rutor

Ny bok om akademiskt skrivande

I februari 2019 började lundahistorikern David Larsson Heidenblad att blogga om sin forskartillvaro. Hans blogg kretsade kring hur det egentligen går till att skriva en ”andrabok”, det vill säga den bok som en forskare skriver efter avhandlingen. Genom att dokumentera sin skriv- och arbetsprocess – samt dela med sig av saker han lärt sig under sina år som postdoc – sökte han synliggöra och diskutera unga forskares villkor. Särskild vikt lades vid teman som jämställdhet, motgångar, osäkerhet och möjligheterna att kombinera föräldraskap och forskarliv.

Bloggen ”Ett år av akademiskt skrivande” blev snabbt populär. I april 2020 gavs den ut som en bok av Studentlitteratur med samma namn. Boken vann många nya läsare och önskemål restes om en engelsk översättning. Och nu i dagarna, ganska exakt två år efter det att bloggen startades, har A Year of Academic Writing utkommit. I samband med detta har också en engelsk version av bloggen lanserats där inläggen kommer att publiceras med två års fördröjning under 2021–2022.

Länk till den engelskspråkiga bloggen: https://ayearofacademicwriting.blogspot.com

Länk till den svenskspråkiga bloggen (som namnet till trots fortsatt att rulla vidare): https://davidlarssonheidenblad.blogspot.com

februari 9, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok om miljöfrågornas genombrott (Kriterium)

Det var med Stockholmskonferensen 1972 som världens uppmärksamhet för första gången på allvar riktades mot vår hotade livsmiljö. För den svenska allmänheten var problematiken dock ganska välkänd. I press och etermedier var miljöfrågorna ständigt närvarande. Men bara fem år tidigare, 1967, hade läget varit annorlunda. Då betraktades det inte alls som en självklarhet att människan var i färd med att förstöra sin egen planet. Men vem eller vilka var det som satte bollen i rullning, började ställa frågor och förflytta perspektiven?


Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna som på kort tid orsakade ett radikalt skifte. Den gröna vändningen åren kring 1970 har fått stora efterverkningar inom en mängd områden. Men hur gick det egentligen till? Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen för miljökrisen, och vilken betydelse har denna historia för oss i dag? Läsaren får nya och viktiga svar på frågor som angår oss alla. 

Läs mer om boken, den digitala bokreleasen och skrivprocessen bakom på Davids blogg Ett år av akademiskt skrivande.

Boken finns tillgänglig open access här.

Kriterium är en plattform för granskning, publicering, spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och är öppet för forskare, förlag och skriftserier från hela landet.

januari 19, 2021

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från Kriterium om Kungl. Vetenskapsakademien (OA)

Kungliga Vetenskapsakademien fungerade som en lärd centralinstitution i 1700-talets Sverige och var ända från början avsedd att omfatta ett brett spektrum av discipliner och samla framstående forskare till utbyte av idéer.
I Det villrådiga samhället belyser Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska ideologi under perioden 1739–1792 mot bakgrund av organisationens täta förbindelser med de svenska makthavarna och samhällets elit. Hans studie ger vid handen att Vetenskapsakademien överlag hade en slagsida åt det traditionella och att synen på samhället var påtagligt färgad av medlemmarnas band till samhällsledningen. Samtidigt visade akademien prov på nya idéer som låg i linje med en allmänt ökande betoning av dels individens förmåga att ta eget ansvar, dels den spontana samhällsutvecklingens potential. Persson visar också att ledamöterna tillskrev sig själva en viktig roll i de samhällsförbättrande projekt som var deras vision och
som de konkret bidrog till.

Boken finns tillgänglig open access från kriterium.se

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och är öppet för forskare, förlag och skriftserier från hela landet.

december 8, 2020

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny avhandling i mänskliga rättigheter (open access)

Vad är det med fotografi som gör det så självklart i mänskliga rättighetsaktivism? Och vilka minnen och historier om våld och förtryck möjliggörs genom fotografiska praktiker? Frågor om vad fotografiers kraft som medium, historiskt källmaterial eller bevis är har ställts och besvarats av många. I min avhandling närmare jag mig frågorna från en empirisk studie av hur fotografi använts och används för att skriva mänskliga rättighetshistoria i Thailand. Med avstamp i det politiskt omvälvande 1970-talet – då motståndet mot militärregimen var starkt samtidigt som det politiska våldet eskalerade – visar jag på villkoren för fotografi som historiskt källmaterial och dess potential för mänskliga rättighetsaktivism.

Två händelser har en särskilt framträdande plats i Thailands politiska historia och i avhandlingen: Upploppen och störtandet av militärmakten 14 oktober 1973 och en massaker på Thammasat universitet och militärkuppen 6 oktober 1976. Dessa händelser förbinder också Thailand med en global gräsrotsrörelse för mänskliga rättigheter som uppstod i mitten av 70-talet.Genom att spåra hur fotografier från 1970-talets våld bevarats, spridits och använts under de fyra årtionden som passerat visar jag på hur det inte är bilderna i sig utan snarare oförtrutet fotografiskt engagemang som skapar mening. Särskilt viktigt är det att notera omständigheter som gör att fotografier av våld och mänskliga rättighetskränkningar inte produceras, inte sprids och inte återfinns i arkiv.

Genom att tänka på fotografi som en händelse i sig – inte bara som ett dokument över en historisk händelse – är det möjligt att förstå hur samtida fotografiska praktiker (återpubliceringar, utställningar, arkivering) kan skapa minne och omförhandla historieskrivning. Avhandlingens titel alluderar på den tvetydiga roll som fotografi har i relationen mellan den thailändska staten och dess medborgare. Det direkta och statliga våldet, likaså den åtföljande straffriheten, är högst offentlig och den synligheten förstärker givetvis våldsapparaten. Samtidigt, vad jag visar på är hur fotografiska praktiker kan göra offren för våldet – de som till synes fråntas sin mänsklighet – till politiska subjekt i historien.

Karin H. Zackari är fil. dr i mänskliga rättigheter. Hennes avhandling Framing the Subjects: Human Rights and Photography in Contemporary Thai History finns tillgänglig open access här.

oktober 20, 2020

Inlägget postades i

Nya avhandlingar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Maria Magdalenas evangelium i svensk översättning

En stor majoritet av de källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium – nu för första gången i svensk översättning – är hjälten en kvinna. Den nästan två tusen år gamla texten ger en helt annan bild av Maria Magdalena än den vi är vana vid. En av de dominerande avbildningarna av Maria i västerländsk kulturhistoria är nämligen bilden av en syndig kvinna som i vördnad tvättar Jesu fötter med sitt hår. I Maria Magdalenas evangelium är det Maria som har huvudrollen och hon upphöjs som en andlig mästare. Texten är svårt fragmenterad, men tillräckligt många sidor kvarstår för att vi ska få en bild över huvudinnehållet i berättelsen. I evangeliet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin förmåga och får förklarar för de andra lärjungarna vad Jesu budskap egentligen betyder. Det är dock ingen lätt läsning. Texten tvingar oss fundera på många svåra frågor, såsom Guds natur, själens ursprung och tillvarons själva grundvalar. Den svenska översättningen som den här boken presenterar följs därför av en historisk bakgrund till de religiösa och filosofiska tankar Maria och Jesus behandlar. Boken avslutas sedan med att utforska frågan som ständigt finns i textens förgrund: vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen? Vad kan Maria Magdalenas evangelium avslöja om detta?

Paul Linjamaa är fil.dr religionshistoria och verksam vid CTR.

oktober 20, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Religion utan tro? Ny avhandling i teoretisk filosofi

Vad krävs egentligen för att det ska vara rationellt att vara religiös? Enligt den traditionella uppfattningen måste man ha rätt trosföreställningar: bara om du verkligen tror att Gud finns kan du vara religiös. Om vi talar om kristendomen skulle många nog mena att man dessutom behöver tro saker som att Jesus är Guds son som uppstått ifrån de döda.

I dagens sekulariserade värld är religiös tro i den bemärkelse vi talar om här allt annat än självklar. Om vi väger de förnuftsmässiga skäl vi har för att tro att Gud eller någon motsvarande ”ultimat verklighet” existerar, mot de skäl vi har emot att tro något sådant, är det svårt att dra några konklusiva slutsatser åt något håll. Utifrån vårt nuvarande kunskapsläge verkar det vara bäst att vara agnostiker, snarare än att helhjärtat omfamna vare sig religiös tro eller ateism.

Men om agnosticismen är det mest rationella förhållningssättet till religiösa trossystem, betyder det att bara den som gör avkall på sitt förnuft kan vara religiös? Enligt den traditionella uppfattningen blir detta givetvis konsekvensen: eftersom agnostikern saknar religiös tro kan hon inte vara religiös. Den grundläggande utgångspunkten i Beyond Belief är att den traditionella uppfattningen är felaktig.

Avhandlingen handlar om religion utan tro, med fokus på religiös icke-doxasticism. Enligt icke-doxasticism kan även en agnostiker vara religiös, då tro (i bemärkelsen ”faith”) inte kräver tro (i bemärkelsen ”belief”). Agnostisk religiositet grundas på mer osäkra attityder än regelrätt tro, såsom hopp eller hypotetiska antaganden. Det viktiga är att agnostikern ser det som en öppen och önskvärd möjlighet att religionen är sann. I avhandlingen diskuterar jag frågor som hur icke-doxastisk tro (faith) bör förstås och vad som krävs för att den ska vara rationell. Jag intresserar mig också för hur icke-doxasticism kan avgränsas ifrån ren fiktionalism, och vilket slags religion agnostikern bör inrikta sig på.

Carl-Johan Palmqvist

Disputationen i teoretisk filosofi äger rum 30 oktober.

Beyond Belief. On the Nature and Rationality of Agnostic Religion är en sammanläggningsavhandling. Du kan ladda ner avhandlingens kappa här.

oktober 13, 2020

Inlägget postades i

Nya avhandlingar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny avhandling: Pippi mellan världar (open access)

Blickens kreativitet står i fokus doktorsavhandlingen Pippi mellan världar (2020) i retorik vid Lunds universitet. Här introducerar jag ett nymaterialistiskt perspektiv för att fånga betraktarens egen medskapande roll när hon kreativt orienterar sig i sin omvärld. Materiell retorik visar inte bara att analysen av  retoriska processer blir ofullständig om inte materiella faktorer inkluderas. Ännu viktigare för mig är att det utifrån materiell retorik är möjligt att betona vår intrassling i tingvärlden och därmed ge en rikare bild av kulturella lärandeprocesser. Med exempel hämtade ur svenska och tyska bokutgåvor (och skisser till dessa) visar jag hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det lekfullt normbrytande hos Pippi Långstrumpgestalten. Samtidigt är det också i ett interretoriskt perspektiv möjligt att se hur Pippi vid överflyttningen har tuktats för att passa den tyska barnboksmarknadens mer borgerligt sedesamma krav på en flickbarnshjälte.

Att en bildretorisk studie kan behöva ta hänsyn till det mångtydiga (det vill säga de betydelsepotentialer som aktualiseras i olika former av olika betraktare i olika situationer) blev tydligt redan i min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2011) i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet. Denna studie är förankrad i en  utbildningsvetenskaplig forskningstradition. Det framgår av arbetets båda delar, dels när jag diskuterar populärkulturella föreställningar om svensk idyll i tyska media, dels när jag diskuterar hur dessa föreställningar påverkar tyska studenter som läser svenska som främmande språk. Teoretiskt är licentiatavhandlingen förankrad i tyskspråkig forskning i interkulturella studier. Det är en teoretisk inriktning som kombinerar litteraturvetenskap med en kulturteoretisk ansats. Även min doktorsavhandling kan läsas så att det bildretoriska studiet är ett medel eller instrument för att undersöka det interkulturella. Samtidigt fortsätter jag det visuella spåret men nu med en ännu tydligare inriktning mot bildretorisk analys.

Lisa Källström

Doktorsavhandlingen finns open access och kan laddas ner här!

Licentiatavhandlingen finns open access och kan laddas ner här!

oktober 13, 2020

Inlägget postades i

Nya avhandlingar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Den amerikanska kampen för mänskliga rättigheter

Reagan, Congress, and Human Rights undersöker jag vilken roll mänskliga rättigheter spelade i USAs utrikespolitik under 1980-talet med utgångspunkt i förhållandet mellan Ronald Reagans administration och medlemmar av kongressen. Reagan försökte inledningsvis nedprioritera de mänskliga rättigheternas  roll i USAs utrikespolitik som ett brott med föregångaren Jimmy Carter. Jag demonstrerar hur press från kongressmedlemmar fick Reagan att omvärdera denna strategi och i stället formulera en konservativ politik för mänskliga rättigheter baserad på antikommunism och selektiv demokratispridning. Denna utveckling medförde en kontinuerlig kamp mellan administrationen och kongressmedlemmar om att definiera de mänskliga rättigheternas rätta roll i amerikansk utrikespolitik.  

Boken kombinerar en generell översikt över mänskliga rättigheter i USAs utrikespolitik mot slutet av kalla kriget med detaljerade fallstudier av hur dessa formade USAs utrikespolitik gentemot Sovjetunionen, Sydafrika och Nicaragua. Jag demonstrerar hur liberala och konservativa politiker selektivt använde mänskliga rättigheter som ett begrepp för att främja deras utrikespolitiska agendor. Min slutsats är att detta både medverkade till att etablera mänskliga rättigheter som ett centralt moraliskt språk i amerikansk utrikespolitik samt medförde en tilltagande politisering. I stort sett alla talade om mänskliga rättigheter i de utrikespolitiska debatterna, men det fanns sällan konsensus om hur dessa skulle påverka den förda politiken.  

Forskningen emanerar ur in mångåriga fascination av USA och den roll begrepp som mänskliga rättigheter och demokrati spelar i amerikansk politik och självförståelse. Dessutom är boken formad av mina upplevelser som fellow i den amerikanska kongressen, där jag 2012 arbetade ett halvår i representanthusets Foreign Affairs Committee. Denne upplevelse gjorde mig intresserad av att undersöka hur individuella kongressmedlemmar påverkar amerikansk utrikespolitik. Det har jag gjort genom omfattande studier av arkivmaterial där sekretessen nyligen hävts samt intervjuer med medlemmar av Reagans administration, kongressmedlemmar och ledande figurer från NGO:er med fokus på mänskliga rättigheter. 

Rasmus Sinding Søndergaard

Boken som är utgiven av Cambridge University Press ger en djupare förståelse för hur amerikanska politiker har använt mänskliga rättigheter för att motivera, legitimera och kritisera USAs utrikespolitik. Mer info finns på förlagets hemsida.

september 29, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Shakespeare och nutida genuspolitik – ny bok (open access)

Shakespeares dramatik har i alla tider bearbetats av och inspirerat andra dramatiker. Själv baserade Shakespeare sina pjäser på redan existerande berättelser, alltifrån historiska händelser och antika myter till nyskrivna texter av samtida kollegor. Kung Lear och hans döttrar, till exempel, förekommer i otaliga skepnader både före och efter Shakespeares version. Under 1900-talets sista decennier blev det särskilt vanligt att behandla Shakespeares tragedier som kammarspel om familjerelationer, både i uppsättningar och i nydiktningar. I Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1980-2010 undersöker jag nyskrivna pjäser som kretsar kring rollfigurer från fem av Shakespeares tragedier.

Många av adaptationerna har en feministisk ansats och jag är särskilt intresserad av hur teatergrupper kring millennieskiftet låter Shakespeares texter förhålla sig till en nutida genuspolitik. Inte minst inom den Shakespearedominerade brittiska teatern har det under de senaste 40 åren härjat en debatt om hur könsbalansen kan jämnas ut inom skådespelaryrket, vilket bland annat har lett till en alltmer öppen attityd när det gäller vilken kropp som kan spela vilken roll. De feministiska pjäser jag analyserar använder sig dessutom av ett antal specifika strategier för att ge utrymme och en röst åt de fiktiva kvinnor som anses ha blivit undanskuffade och nedtystade i Shakespeares versioner av berättelserna.

Samtidigt som det skrevs nya pjäser ur Lady Macbeths synvinkel som en motvikt till den mansdominerade och kvinnodemoniserande Macbeth försökte skådespelare som spelade rollen i Shakespeares pjäs avtäcka de mänskliga sidorna hos henne under alla stereotyper och konventioner som samlats under åren. Om man jämför Shakespeares text med de källor han använde upptäcker man dessutom att han redan har gjort en stor insats när gäller att mänskliggöra Macbeths fru och ge henne mer utrymme att uttrycka sig. Detta ger perspektiv på hur man genom teaterhistorien har förhållit sig till och utvecklat Shakespeares kvinnor utifrån olika angreppsvinklar.

Mette Hildeman Sjölin disputerade på avhandlingen Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010 2017. Avhandlingen finns nu utgiven i Lund Studies in English och finns tillgänglig för nedladdning open access här.

september 22, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från LUP: Incest in Sweden (open access)

För 300 år sedan avrättades en man och hans avlidna hustrus syster i Sverige ifall det avslöjades att de hade haft sexuellt umgänge. Deras relation definierades som incestuös och benådningar var sällsynta. Grunden för incestförbuden hämtades från Bibeln, vilket förklarar att biologiskt släktskap jämställdes med släktskap baserat på giftermål. Incestförbuden omfattade därmed många fler relationskategorier än idag och fram till sent 1800-tal var de flesta incestuösa relationer frivilliga föreningar mellan två vuxna individer som saknade biologiska släktband.

I början av 1700-talet var svensk rättspraxis bland Europas strängaste när det gällde incestbrott och dödsstraffet verkställdes regelbundet. Idag utmärker sig Sverige tvärtom för sin liberala lagstiftning. Även om det svenska exemplet är exceptionellt har utvecklingen stora likheter med andra länder i Europa. Genom att analysera såväl incestbrott som dispensansökningar under perioden 1680–1940 undersöker författaren vilka normer som har legat till grund för samhällets skiftande inställning till incestuösa relationer i Sverige och sätter utvecklingen i relation till andra europeiska länder.

 Även om incestdebatten i olika tider har dominerats av religiösa, moraliska och senare medicinska föreställningar, visar undersökningen att det ofta har varit helt andra värderingar som fått avgörande – ibland livsavgörande – betydelse för utfallet av olika incestärenden.

Incest in Sweden är den sjätte boken som publiceras av Lund University Press – besök LUP här.https://www.lunduniversitypress.lu.se/

Boken finns att ladda ner open access på: https://www.manchesteropenhive.com/view/9789198469912/9789198469912.xml?rskey=epF9yz&result=1

september 8, 2020

Inlägget postades i

Lund University Press Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg