Visa rutor

De Risu: ny bok om skratt i grekisk och romersk litteratur (open access)

För ungefär tjugo år sedan beslöt de klassiska institutionerna vid fem universitet runt Östersjön att skapa ett nätverk för ömsesidiga kontakter och för samarbete inom undervisning och forskning. Årligen anordnas konferenser med namnet Colloquia Baltica, och de har blivit ett viktigt inslag i vår verksamhet. När det sextonde Colloquium Balticum arrangerades i Lund i november 2018 var temat ”Representations and evaluations of laughter in Greek and Latin literature”. Ett urval av bidragen har nu resulterat i boken De Risu redigerad av Johanna Akujärvi, Jerker Blomqvist och Karin Blomqvist. Boken visar att detta ämne kan belysas från vitt skilda vinklar och behandlas från en rad olika utgångspunkter.

Aristoteles, Cicero, Quintilianus och andra antika teoretiker diskuterade hur komiska och förlöjligande element kunde fungera i litteratur och talekonst. Deras ställningstaganden analyseras av Vita Paparinska (Riga) i volymens inledande studie.

Sokrates gjorde sig känd som ironiker, och Gita Bērziņa (Riga) visar hur han med ironi och låtsat allvar i hans lärjunge Xenofons skrift Symposion får överhanden i de filosofiska diskussionerna. Platon, en annan Sokrateslärjunge, betraktade komik som ett problematiskt element i sin idealstat. Claudia Zichi (Lund/Uppsala) visar hur han försökte bemästra dessa problem.

Ironier och elaka skämt användes flitigt även i antikens samhällen när en antagonist eller fiende skulle baktalas och smutskastas. Nijolė Juchnevičienė (Vilnius) visar hur Themistokles i det klassiska Athen angrep politiska rivaler med denna strategi. Dovilė Čitavičiūtė och Audronė Kučinskienė (Vilnius) behandlar Ciceros användning av liknande metoder i sina rättegångstal. Förlöjligande av företrädare för en rivaliserande språk- och litteraturvetenskaplig teori behandlas av Jerker Blomqvist (Lund). Astrid Nilsson (Lund) visar hur en författare för att nedvärdera en person, historisk eller fiktiv, kunde anföra skrattande och skämtlystnad vid olämpliga tillfällen som symptom på en vittgående moralisk depravation.

Verbala skämt är långt ifrån alltid möjliga att överföra från ett språk till ett annat. De svårigheter av detta slag som översättare av antika komedier till moderna språk ställs inför behandlas av Johanna Akujärvi (Lund; om Aristofanes på svenska) och Maria-Kristiina Lotman och Anna Shkuratova (Tartu; om Plautus på estniska och ryska).

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature går att ladda ner open access via skriftseriernas hemsida här. Där kan du även beställa ett tryckt ex via LUs bokshop.

oktober 5, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Lund University Press: Ingmar Bergman. An Enduring Legacy (open access)

I antologin Ingmar Bergman: an enduring legacy har 18 internationella bidrag om den svenske regissören samlats. Boken kombinerar nyare perspektiv med traditionella analyser och berör bland annat frågor om Bergmans intresse för filosofi och psykologi, hans förhållande till Hollywood och användande av musik.

Boken finns tillgänglig open access och kan laddas ner från Manchester University Press.

This unique collection focuses on the work of legendary Swedish filmmaker Ingmar Bergman. Written in the wake of the centenary of Bergman’s birth in 2018, the volume aims to combine new approaches to Bergman’s films and writings with more traditional analyses. Established themes such as Bergman’s interest in philosophy and psychology are addressed, but also less familiar topics, notably his relationship with Hollywood and his elaborate use of film music and autobiographical writing that characterised his later work. There are new analyses of aspects of Bergman’s most famous films, including Smiles of a Summer Night and Fanny and Alexander, but also insightful readings of lesser-known works, such as Saraband and Sawdust and Tinsel.

september 10, 2021

Inlägget postades i

Lund University Press Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Lund University Press: The Environmental Turn in Postwar Sweden (open access)

I boken The environmental turn in postwar Sweden: A new history of knowledge berättar historikern David Larsson Heidenblad om det moderna miljömedvetandets genombrott i Sverige. Boken finns fritt tillgänglig för nedladdning via Manchester University Press. Boken finns tidigare utgiven på svenska. Läs mer här.

This book tells the story of how modern environmentalism emerged in postwar Sweden. It shows that the ‘environmental turn’ in Sweden occurred as early as the autumn of 1967 and that natural scientists led the way. The most influential was the chemist Hans Palmstierna, who was both an active Social Democrat and a regular contributor to the nation’s leading morning paper. Thus, he had a unique platform from which to exert influence. Drawing on his rich and previously untapped personal archive, the book explores how popular environmental engagement developed in Sweden. The book also highlights the journalist Barbro Soller, who in the mid-1960s became Sweden’s – and indeed one of the world’s – first environmental journalists. Moreover, it demonstrates how the pioneering historian Birgitta Odén, in collaboration with the Swedish National Defence Research Institute, sought to launch an interdisciplinary research programme based in the humanities and the social sciences as early as 1967–1968. An important conclusion of the book is that environmentalism emerged in Swedish society before there was an actual environmental movement. However, from 1969 onwards new social movements began to alter the dynamics. Hence, by the time the United Nations arranged the Stockholm Conference on the Human Environment in June 1972, environmental knowledge had become a source of conflict between rival interests. The environmental turn in postwar Sweden is the first full-length study to emerge from the Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK), and demonstrates how its specific take on the history of knowledge enhances historical scholarship.

september 10, 2021

Inlägget postades i

Lund University Press Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ojämlika arbetsplatser. Ny bok från Kriterium (open access)

Den nya antologin Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet (red. Kristina Boréus, Anders Neergaard & Lena Sohl) handlar om det ojämlika arbetslivet i ett Sverige präglat av ökad ojämlikhet. Rasifierad ojämlikhet, rasism och diskriminering på enskilda arbetsplatser är i fokus, men även klass- och könsmässig ojämlikhet studeras. Ojämlikhetsregim är ett begrepp som används för att analysera arbetsorganisationer i flera av bidragen. De studerade arbetsplatserna återfinns i olika sektorer, inte minst inom vården.

Boken innehåller även bidrag som ger jämförande internationella perspektiv och som studerar ojämlikhetens utveckling över tid. Antologin innehåller 12 kapitel som redovisar empiriska studier av arbetslivet, ett kapitel som analyserar politikteoretiska frågor om ojämlikhet, ett inledande och ett avslutande kapitel som ramar in och drar slutsatser från studierna, samt ett efterord. Författare är 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner.

Boken är utgiven av Nordic Academic Press och har sakkunniggranskats av Kriterium. Boken finns tillgänglig att köpa och ladda ner gratis här.

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och är öppet för forskare, förlag och skriftserier från hela landet. Läs mer på Kriteriums hemsida

september 8, 2021

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny avhandling om sökmotorer i ungdomars vardag (open access)

Att använda sökmotorer har blivit en självklar ingång till att söka information på internet. I kombination med en utbredd tillgång till smarta telefoner, laptops och plattor så är det möjligt att söka om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Ungdomar i Sverige idag har aldrig känt till en värld utan sökmotorer som rankar och sorterar information.  I min avhandling Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People så utforskar jag vilken roll som sökmotorer har i högstadieungdomars vardag, samt relationen mellan sökmotorer och digitala redskap.

Att använda en sökmotor har kommit att bli ett verb: googla. Detta verb pekar på Google Söks dominans. Jag studerar användningen av Google Sök och även sökning på andra plattformar så som YouTube och Instagram. I avhandlingen så studeras sökning från olika perspektiv, så som hur sökmotorer används i skolan, hur Google Sök tillskrivs mening, synen på spåren av sökning på internet samt relationen mellan sökning och mobila redskap.

Ämnet har jag närmat mig genom att göra fältarbete på tre olika högstadieskolor. I avhandlingen så betraktas sökning från ett dramaturgiskt perspektiv. Därigenom så framträder både hur högstadieungdomar söker samt hur de reflekterar över sökning. Detta blir synligt i hur deltagarna raderar delar av sin sökhistorisk för att göra den presentabel. Likaså genom hur deltagarna förevisar vissa källor över andra i en litteraturförteckning i skolan.

Avhandlingen pekar på att unga människor har en medvetenhet om normer och förväntningar gällande användning av sökmotorer och mobila redskap i olika sociala sammanhang, exempelvis i skolan och i hemmet. Samtidigt möts unga människor av olika budskap kring hur sökmotorer bör används. I skolan uppmuntras användning av sökmotorer vid vissa tillfällen och vid andra tillfällen så anses det störande för undervisningen. Likaså kan det råda mobilförbud runt matbordet men diskussioner kan leda till att en smart mobil tas fram för att söka efter information.

I avhandlingen så associeras googlande primärt med skolarbete och att söka efter fakta medan YouTube associeras med underhållning. Dock används Google Sök till fler aktiviteter än faktaletande och YouTube, i sin tur, används för att söka fakta. I takt med att sökning har blivit en del av vardagen så har användningen i viss mån blivit förgivettagen vilket medför att själva sökmotorerna, så som Google Sök, och hur de generar sökresultat inte reflekteras över. Detta osynliggörande av sökmotorer blir särskilt problematiskt då deras roll i relation till informationssökning är så viktig. Resultaten från avhandlingen bör betraktas i ljuset av ett samhälle som präglas av sökning. Detta blir inte minst synligt i hur deltagarna beskriver lärares och föräldrars användning av sökmotorer i vardagen.

Cecilia Anderson, Institutionen för kulturvetenskaper

Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People är utgiven i skriftserien Lund Studies in Arts and Cultural Sciences och finns tillgänglig open access från skriftserienas hemsida. Klicka här för att komma till sidan.

juni 11, 2021

Inlägget postades i

Nya avhandlingar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok om Malmös historia (open access)

Ordet stånd frammanar bilden av indelningen av den svenska befolkningen i adel, präster, borgare och bönder. Ståndssamhället, präglat av denna ordning, tänks ofta ha rötter långt tillbaka i tiden och ha avvecklats från sjuttonhundratalet och framåt. Orsaken till nedgången anses ha varit att beskrivningen av samhället som indelat i stånd inte längre stämde med nya sociala realiteter. Ståndssamhället kom att ersättas av ett klassamhälle.

I boken Stadens sociala ordning: stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet anläggs ett helt annat perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Teoretisk inspiration hämtas från Pierre Bourdieu. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att gränser mellan grupper markerades genom olika juridiska rättigheter. Dessa indelningar omfattade mycket mer är de fyra stånden, som framförallt var en politiskt relevant indelning. Stånd handlade inte bara om juridik och statliga påbud. Statusindelningar upprätthölls i befolkningens vardagliga handlande i en ärans ekonomi. I boken hävdas att stånd och klass inte står i motsättning till varandra och att sjuttonhundratalet kan ha varit ståndssamhällets storhetstid. Ståndssamhället kan inte heller sägas ha försvunnit som ett resultat av att den sociala verkligheten förändrades. Ståndsindelningen var en del av denna verklighet. Ståndssamhället följdes inte heller av ett nytt klassamhälle. Det som hände var att klass kom att konstrueras på nya sätt.

Utöver denna teoretiska diskussion av hur den svenska samhällsutvecklingen ska förstås har boken också mycket att säga den som vill veta mer om Malmö under sjuttonhundratalet. I den får läsaren veta hur stadens sociala geografi såg ut, vem som satt var vid gudstjänsterna i S:t Petri kyrka och hur befolkningen fördelades på stadens olika begravningsplatser. Här får läsaren också läsa om hur det gick till när bödeln försökte få sin avlidna hustru buren till graven av något av stadens likbärarelag, om hur fabrikörskan Gottschick kunde nå en position som en av stadens ledande näringsidkare och om hur färjemannen Bengt Nilsson lyckades etablera sig i stadens elit.

Lars Edgren, professor emeritus i historia

Boken finns utgiven i serien Studia Historica Lundensia och finns tillgänglig för försäljning eller fri nedladdning här

maj 24, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från LUP: Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 (open access)

Samtidigt som vi får djupt oroande rapporter om situationen i norra Etiopien publicerar Lund University Press boken Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884, en i hög grad aktuell publikation för den som vill bättre förstå bakgrunden till dagens etniska motsättningar i Etiopien och maktkampen om Tigray. 

Redan som licentiat i Lund på 1950-talet såg Sven Rubenson att Etiopiens moderna historia skrivits helt på basis av europeiska källor samtidigt som det i arkiven i Europa och Mellanöstern fanns ett rikt helt outnyttjat etiopiskt källmaterial i form av brev och fördrag. Efter årtionden av arkivforskning i bland annat Kairo, Istanbul, Rom, Paris London och Stockholm hade han samlat ihop ett tusental dokument skrivna av etiopiska kejsare, ämbetsmän och religiösa ledare under 1800-talet. Publicerade i serien Acta Aethiopica, där Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 är den fjärde volymen, ger de en ovärderlig inblick i hur etiopierna själva uppfattade och reagerade på europeisk kolonialism och mission och hur det moderna Etiopien växte fram.

Den nu aktuella volymen innehåller 199 dokument, huvudsakligen på amhariska och arabiska, liksom i tidigare volymer återgivna i facsimili med en engelsk översättning och noter, samt en fyllig inledning och rikliga indices. Breven visar hur etiopierna lärde sig navigera i det koloniala spelet, inte sällan genom att spela ut européerna mot varandra, hur de etiopiska kejsarna för första gången försökte sig på att definiera sitt rikes gränser och inte minst hur makten i Etiopien alltmer försköts söderut. 

Volymen har med bistånd av etiopiska kollegor färdigställts av professor Samuel Rubenson som tagit över det otroligt rika forskningsmaterial hans far lämnade efter sig vid sin bortgång 2013.

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 är den åttonde boken som ges ut av Lund University Press – besök LUP på https://www.lunduniversitypress.lu.se/

LUP finns nu även på Twitter, följ via @LundPress

Boken går att beställa och ladda ner open access från Manchester University Press hemsida, https://www.manchesteropenhive.com/.

maj 17, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från Kriterium om framtidens kvinnor (open access)

Framtidens kvinna – hur skulle hon vara? Och vad var hennes plats i samhället? I 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska flickbok utforskas dessa frågor genom berättelser om flickors uppväxt och utbildning.

Parallellt med de kvinnliga romanförfattarnas genombrott under 1830-talet börjar också en litteratur för unga kvinnor växa fram. Den beskriver en brokig tillvaro av vardaglig lek och vådliga äventyr, av studier och yrkesdrömmar. Dessa böcker som riktade sig direkt till flickor ville både diskutera och forma framtidens kvinnliga medborgare genom litteraturen.

Framtidens kvinnor visas hur den svenska flickboken och dess framställningar av unga kvinnor blev en del av den alltmer intensiva debatten om kvinnans medborgerliga rättigheter från 1830-tal till 1920-tal. Genren utgjorde ett forum för författare med skilda politiska åskådningar, men de förenades av att de i sina texter lät den unga kvinnan stå i centrum för samtidens stora samhälleliga omvälvningar. Husliga flickor, manhaftiga studentskor och shoppande koketter gestaltar alla olika vägar mot vuxenhet och in i det moderna livet. I flickböckerna blir den unga kvinnan på samma gång en bärare av nostalgiska minnen från en svunnen värld och ett löfte om en mer jämställd, fredlig framtid.

Maria Andersson är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Boken är nr 152 i Svenska barnboksinstitutets skriftserie.

Köp eller ladda ner boken gratis från Kriteriums hemsida

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, Open Access.

mars 23, 2021

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny avhandling om postorderns historia (open access)

Postorder ses oftast som ett sätt att handla varor på distans. Men det är också ett medium som förbinder människor över avstånd. I en ny avhandling i mediehistoria utreder Charlotte Nilsson postorderns tidiga historia.

År 1915 mottog 200 000 svenska hushåll postorderföretaget Åhlén & Holms katalog och tiotusentals svenskar var under det tidiga seklet säljagenter för företaget i sina hembygder. Trots denna utbredning har det i princip inte gjorts någon forskning om tidig postorder i Sverige – eller i något annat land för den delen. Som mediehistoriker, med en bakgrund i etnologi, tog intresset för postorder sin början i insikten om att detta var första gången i historien som privatpersoner, oavsett bostadsort, ekonomisk situation och social position, kunde ställa sig i förbindelse med varusäljande företag på platser långt bort och på så vis komma i kontakt med ett till synes aldrig sinande varuflöde så som det presenterades i tidningsannonser, postorderkataloger och genom lokala försäljningsagenter. Vad innebar det för samtidens livsvillkor och idévärldar att ta del av denna dignande varuvärld samtidigt som vardagen för de flesta människor var knaper? Och vidare, vilken roll spelade den tidiga postordern för det framväxande svenska konsumtionssamhället?

Med hjälp av välfungerande infrastruktur – järnväg, post, press – kunde ett företag som Åhlén & Holm, grundat 1899 i Insjön i Dalarna, marknadsföra och distribuera industriproducerade varor på en nationell marknad. De få vetenskapliga texter som tidigare behandlat tidig postorder, i Sverige och utomlands, har skildrat den som ett sätt för landsbygdens invånare att köpa varor från staden och alltså tillägna sig urbana konsumtionsmönster. Utifrån etnologiska frågelistor och litterära utsagor, vid sidan av Åhlén & Holms företagsmaterial, visar jag att det inte var själva handeln eller konsumtionen som var det viktigaste. Visst handlade många av de saluförda varorna. Men desto fler människor – barn som vuxna – läste annonserna, använde katalogerna som förströelselitteratur, leksak eller till och med toalettpapper, mötte eller var själv en lokal försäljningsagent samt deltog i Åhlén & Holms landsomspännande reklamaktiviteter (såsom flyguppvisningar, biografturnéer och bröllopstävlingar). Och allt det skedde utan att behöva lämna hemmet eller, åtminstone, hemorten. Varurepresentationer och kommersiella budskap blev en integrerad del av vardagen. Människor lärde sig att läsa och tolka reklam men också att själva agera utifrån den, ofta från tidig ålder. Jag kallar detta för kommersiell literacitet (commercial literacy) och hävdar att den både frigjorde människor från begränsande sociala strukturer (exempelvis kunde barn och gifta kvinnor tjäna egna pengar och förvärva affärskunskaper genom att vara agenter) och kapslade in dem i en kommersiell värld där varurepresentationer och reklambudskap tog sig in i hemmet, fritiden, lekarna och drömmarna.

Avhandlingen är utgiven i serien Mediehistoriskt arkiv och finns tillgänglig för nedladdning och beställning från skriftseriernas hemsida. Klicka här för att läsa boken.

mars 23, 2021

Inlägget postades i

Nya avhandlingar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från LUP: Heritopia (open access)

Vad är förhållandet mellan kulturarv och modernitet? Kan det förflutna bevaras eller innebär all typ av bevarande förändring i sig?

I den nyutkomna boken Heritopia. World Heritage and modernity utforskar Jes Wienberg, professor i arkeologi, olika betydelser av det förflutnas plats i nuet med utgångspunkt i de berömda templen i Abu Simbel och andra världsarv. Boken anlägger tre perspektiv i sitt försök att förstå och förklara både förflutna och nutid: kunskapens sanning, berättelsens skönhet och etiska krav.

I boken avvisar Wienberg kristeorier som nostalgiska uttryck för samtida samhällskritik. Moderniteten bör ses som en samling motsägelsefulla berättelser och tolkas på nytt som en kombination av tekniska framsteg och nyare idéer. Kulturarv står i kontrast till moderniteten men är samtidigt en del av den.

Bokens titel syftar på termen ”heritopi” som Wienberg introducerar som ett sätt att begreppsmässigt utforska de utopiska förväntningar som sammankopplas med världsarvet. Ordet är en sammansättning av orden heritage för kulturarv och utopi för förhoppningen på framtiden. Heritopia handlar alltså om hur kulturarven eller det förflutna används kreativt för att skapa framtiden, snarare än nostalgiskt tillbakablickande.

Heritopia är den sjunde boken som ges ut av Lund University Press – besök LUP på https://www.lunduniversitypress.lu.se/

Boken går att beställa och ladda ner open access från Manchester University Press hemsida, https://www.manchesteropenhive.com/.

mars 8, 2021

Inlägget postades i

Lund University Press Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg