Visa rutor

Ny bok om Malmös historia (open access)

Ordet stånd frammanar bilden av indelningen av den svenska befolkningen i adel, präster, borgare och bönder. Ståndssamhället, präglat av denna ordning, tänks ofta ha rötter långt tillbaka i tiden och ha avvecklats från sjuttonhundratalet och framåt. Orsaken till nedgången anses ha varit att beskrivningen av samhället som indelat i stånd inte längre stämde med nya sociala realiteter. Ståndssamhället kom att ersättas av ett klassamhälle.

I boken Stadens sociala ordning: stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet anläggs ett helt annat perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Teoretisk inspiration hämtas från Pierre Bourdieu. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att gränser mellan grupper markerades genom olika juridiska rättigheter. Dessa indelningar omfattade mycket mer är de fyra stånden, som framförallt var en politiskt relevant indelning. Stånd handlade inte bara om juridik och statliga påbud. Statusindelningar upprätthölls i befolkningens vardagliga handlande i en ärans ekonomi. I boken hävdas att stånd och klass inte står i motsättning till varandra och att sjuttonhundratalet kan ha varit ståndssamhällets storhetstid. Ståndssamhället kan inte heller sägas ha försvunnit som ett resultat av att den sociala verkligheten förändrades. Ståndsindelningen var en del av denna verklighet. Ståndssamhället följdes inte heller av ett nytt klassamhälle. Det som hände var att klass kom att konstrueras på nya sätt.

Utöver denna teoretiska diskussion av hur den svenska samhällsutvecklingen ska förstås har boken också mycket att säga den som vill veta mer om Malmö under sjuttonhundratalet. I den får läsaren veta hur stadens sociala geografi såg ut, vem som satt var vid gudstjänsterna i S:t Petri kyrka och hur befolkningen fördelades på stadens olika begravningsplatser. Här får läsaren också läsa om hur det gick till när bödeln försökte få sin avlidna hustru buren till graven av något av stadens likbärarelag, om hur fabrikörskan Gottschick kunde nå en position som en av stadens ledande näringsidkare och om hur färjemannen Bengt Nilsson lyckades etablera sig i stadens elit.

Lars Edgren, professor emeritus i historia

Boken finns utgiven i serien Studia Historica Lundensia och finns tillgänglig för försäljning eller fri nedladdning här

maj 24, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från LUP: Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 (open access)

Samtidigt som vi får djupt oroande rapporter om situationen i norra Etiopien publicerar Lund University Press boken Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884, en i hög grad aktuell publikation för den som vill bättre förstå bakgrunden till dagens etniska motsättningar i Etiopien och maktkampen om Tigray. 

Redan som licentiat i Lund på 1950-talet såg Sven Rubenson att Etiopiens moderna historia skrivits helt på basis av europeiska källor samtidigt som det i arkiven i Europa och Mellanöstern fanns ett rikt helt outnyttjat etiopiskt källmaterial i form av brev och fördrag. Efter årtionden av arkivforskning i bland annat Kairo, Istanbul, Rom, Paris London och Stockholm hade han samlat ihop ett tusental dokument skrivna av etiopiska kejsare, ämbetsmän och religiösa ledare under 1800-talet. Publicerade i serien Acta Aethiopica, där Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 är den fjärde volymen, ger de en ovärderlig inblick i hur etiopierna själva uppfattade och reagerade på europeisk kolonialism och mission och hur det moderna Etiopien växte fram.

Den nu aktuella volymen innehåller 199 dokument, huvudsakligen på amhariska och arabiska, liksom i tidigare volymer återgivna i facsimili med en engelsk översättning och noter, samt en fyllig inledning och rikliga indices. Breven visar hur etiopierna lärde sig navigera i det koloniala spelet, inte sällan genom att spela ut européerna mot varandra, hur de etiopiska kejsarna för första gången försökte sig på att definiera sitt rikes gränser och inte minst hur makten i Etiopien alltmer försköts söderut. 

Volymen har med bistånd av etiopiska kollegor färdigställts av professor Samuel Rubenson som tagit över det otroligt rika forskningsmaterial hans far lämnade efter sig vid sin bortgång 2013.

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 är den åttonde boken som ges ut av Lund University Press – besök LUP på https://www.lunduniversitypress.lu.se/

LUP finns nu även på Twitter, följ via @LundPress

Boken går att beställa och ladda ner open access från Manchester University Press hemsida, https://www.manchesteropenhive.com/.

maj 17, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från Kriterium om framtidens kvinnor (open access)

Framtidens kvinna – hur skulle hon vara? Och vad var hennes plats i samhället? I 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska flickbok utforskas dessa frågor genom berättelser om flickors uppväxt och utbildning.

Parallellt med de kvinnliga romanförfattarnas genombrott under 1830-talet börjar också en litteratur för unga kvinnor växa fram. Den beskriver en brokig tillvaro av vardaglig lek och vådliga äventyr, av studier och yrkesdrömmar. Dessa böcker som riktade sig direkt till flickor ville både diskutera och forma framtidens kvinnliga medborgare genom litteraturen.

Framtidens kvinnor visas hur den svenska flickboken och dess framställningar av unga kvinnor blev en del av den alltmer intensiva debatten om kvinnans medborgerliga rättigheter från 1830-tal till 1920-tal. Genren utgjorde ett forum för författare med skilda politiska åskådningar, men de förenades av att de i sina texter lät den unga kvinnan stå i centrum för samtidens stora samhälleliga omvälvningar. Husliga flickor, manhaftiga studentskor och shoppande koketter gestaltar alla olika vägar mot vuxenhet och in i det moderna livet. I flickböckerna blir den unga kvinnan på samma gång en bärare av nostalgiska minnen från en svunnen värld och ett löfte om en mer jämställd, fredlig framtid.

Maria Andersson är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Boken är nr 152 i Svenska barnboksinstitutets skriftserie.

Köp eller ladda ner boken gratis från Kriteriums hemsida

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, Open Access.

mars 23, 2021

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny avhandling om postorderns historia (open access)

Postorder ses oftast som ett sätt att handla varor på distans. Men det är också ett medium som förbinder människor över avstånd. I en ny avhandling i mediehistoria utreder Charlotte Nilsson postorderns tidiga historia.

År 1915 mottog 200 000 svenska hushåll postorderföretaget Åhlén & Holms katalog och tiotusentals svenskar var under det tidiga seklet säljagenter för företaget i sina hembygder. Trots denna utbredning har det i princip inte gjorts någon forskning om tidig postorder i Sverige – eller i något annat land för den delen. Som mediehistoriker, med en bakgrund i etnologi, tog intresset för postorder sin början i insikten om att detta var första gången i historien som privatpersoner, oavsett bostadsort, ekonomisk situation och social position, kunde ställa sig i förbindelse med varusäljande företag på platser långt bort och på så vis komma i kontakt med ett till synes aldrig sinande varuflöde så som det presenterades i tidningsannonser, postorderkataloger och genom lokala försäljningsagenter. Vad innebar det för samtidens livsvillkor och idévärldar att ta del av denna dignande varuvärld samtidigt som vardagen för de flesta människor var knaper? Och vidare, vilken roll spelade den tidiga postordern för det framväxande svenska konsumtionssamhället?

Med hjälp av välfungerande infrastruktur – järnväg, post, press – kunde ett företag som Åhlén & Holm, grundat 1899 i Insjön i Dalarna, marknadsföra och distribuera industriproducerade varor på en nationell marknad. De få vetenskapliga texter som tidigare behandlat tidig postorder, i Sverige och utomlands, har skildrat den som ett sätt för landsbygdens invånare att köpa varor från staden och alltså tillägna sig urbana konsumtionsmönster. Utifrån etnologiska frågelistor och litterära utsagor, vid sidan av Åhlén & Holms företagsmaterial, visar jag att det inte var själva handeln eller konsumtionen som var det viktigaste. Visst handlade många av de saluförda varorna. Men desto fler människor – barn som vuxna – läste annonserna, använde katalogerna som förströelselitteratur, leksak eller till och med toalettpapper, mötte eller var själv en lokal försäljningsagent samt deltog i Åhlén & Holms landsomspännande reklamaktiviteter (såsom flyguppvisningar, biografturnéer och bröllopstävlingar). Och allt det skedde utan att behöva lämna hemmet eller, åtminstone, hemorten. Varurepresentationer och kommersiella budskap blev en integrerad del av vardagen. Människor lärde sig att läsa och tolka reklam men också att själva agera utifrån den, ofta från tidig ålder. Jag kallar detta för kommersiell literacitet (commercial literacy) och hävdar att den både frigjorde människor från begränsande sociala strukturer (exempelvis kunde barn och gifta kvinnor tjäna egna pengar och förvärva affärskunskaper genom att vara agenter) och kapslade in dem i en kommersiell värld där varurepresentationer och reklambudskap tog sig in i hemmet, fritiden, lekarna och drömmarna.

Avhandlingen är utgiven i serien Mediehistoriskt arkiv och finns tillgänglig för nedladdning och beställning från skriftseriernas hemsida. Klicka här för att läsa boken.

mars 23, 2021

Inlägget postades i

Nya avhandlingar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från LUP: Heritopia (open access)

Vad är förhållandet mellan kulturarv och modernitet? Kan det förflutna bevaras eller innebär all typ av bevarande förändring i sig?

I den nyutkomna boken Heritopia. World Heritage and modernity utforskar Jes Wienberg, professor i arkeologi, olika betydelser av det förflutnas plats i nuet med utgångspunkt i de berömda templen i Abu Simbel och andra världsarv. Boken anlägger tre perspektiv i sitt försök att förstå och förklara både förflutna och nutid: kunskapens sanning, berättelsens skönhet och etiska krav.

I boken avvisar Wienberg kristeorier som nostalgiska uttryck för samtida samhällskritik. Moderniteten bör ses som en samling motsägelsefulla berättelser och tolkas på nytt som en kombination av tekniska framsteg och nyare idéer. Kulturarv står i kontrast till moderniteten men är samtidigt en del av den.

Bokens titel syftar på termen ”heritopi” som Wienberg introducerar som ett sätt att begreppsmässigt utforska de utopiska förväntningar som sammankopplas med världsarvet. Ordet är en sammansättning av orden heritage för kulturarv och utopi för förhoppningen på framtiden. Heritopia handlar alltså om hur kulturarven eller det förflutna används kreativt för att skapa framtiden, snarare än nostalgiskt tillbakablickande.

Heritopia är den sjunde boken som ges ut av Lund University Press – besök LUP på https://www.lunduniversitypress.lu.se/

Boken går att beställa och ladda ner open access från Manchester University Press hemsida, https://www.manchesteropenhive.com/.

mars 8, 2021

Inlägget postades i

Lund University Press Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok om akademiskt skrivande

I februari 2019 började lundahistorikern David Larsson Heidenblad att blogga om sin forskartillvaro. Hans blogg kretsade kring hur det egentligen går till att skriva en ”andrabok”, det vill säga den bok som en forskare skriver efter avhandlingen. Genom att dokumentera sin skriv- och arbetsprocess – samt dela med sig av saker han lärt sig under sina år som postdoc – sökte han synliggöra och diskutera unga forskares villkor. Särskild vikt lades vid teman som jämställdhet, motgångar, osäkerhet och möjligheterna att kombinera föräldraskap och forskarliv.

Bloggen ”Ett år av akademiskt skrivande” blev snabbt populär. I april 2020 gavs den ut som en bok av Studentlitteratur med samma namn. Boken vann många nya läsare och önskemål restes om en engelsk översättning. Och nu i dagarna, ganska exakt två år efter det att bloggen startades, har A Year of Academic Writing utkommit. I samband med detta har också en engelsk version av bloggen lanserats där inläggen kommer att publiceras med två års fördröjning under 2021–2022.

Länk till den engelskspråkiga bloggen: https://ayearofacademicwriting.blogspot.com

Länk till den svenskspråkiga bloggen (som namnet till trots fortsatt att rulla vidare): https://davidlarssonheidenblad.blogspot.com

februari 9, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok om miljöfrågornas genombrott (Kriterium)

Det var med Stockholmskonferensen 1972 som världens uppmärksamhet för första gången på allvar riktades mot vår hotade livsmiljö. För den svenska allmänheten var problematiken dock ganska välkänd. I press och etermedier var miljöfrågorna ständigt närvarande. Men bara fem år tidigare, 1967, hade läget varit annorlunda. Då betraktades det inte alls som en självklarhet att människan var i färd med att förstöra sin egen planet. Men vem eller vilka var det som satte bollen i rullning, började ställa frågor och förflytta perspektiven?


Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna som på kort tid orsakade ett radikalt skifte. Den gröna vändningen åren kring 1970 har fått stora efterverkningar inom en mängd områden. Men hur gick det egentligen till? Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen för miljökrisen, och vilken betydelse har denna historia för oss i dag? Läsaren får nya och viktiga svar på frågor som angår oss alla. 

Läs mer om boken, den digitala bokreleasen och skrivprocessen bakom på Davids blogg Ett år av akademiskt skrivande.

Boken finns tillgänglig open access här.

Kriterium är en plattform för granskning, publicering, spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och är öppet för forskare, förlag och skriftserier från hela landet.

januari 19, 2021

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny bok från Kriterium om Kungl. Vetenskapsakademien (OA)

Kungliga Vetenskapsakademien fungerade som en lärd centralinstitution i 1700-talets Sverige och var ända från början avsedd att omfatta ett brett spektrum av discipliner och samla framstående forskare till utbyte av idéer.
I Det villrådiga samhället belyser Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska ideologi under perioden 1739–1792 mot bakgrund av organisationens täta förbindelser med de svenska makthavarna och samhällets elit. Hans studie ger vid handen att Vetenskapsakademien överlag hade en slagsida åt det traditionella och att synen på samhället var påtagligt färgad av medlemmarnas band till samhällsledningen. Samtidigt visade akademien prov på nya idéer som låg i linje med en allmänt ökande betoning av dels individens förmåga att ta eget ansvar, dels den spontana samhällsutvecklingens potential. Persson visar också att ledamöterna tillskrev sig själva en viktig roll i de samhällsförbättrande projekt som var deras vision och
som de konkret bidrog till.

Boken finns tillgänglig open access från kriterium.se

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och är öppet för forskare, förlag och skriftserier från hela landet.

december 8, 2020

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny avhandling i mänskliga rättigheter (open access)

Vad är det med fotografi som gör det så självklart i mänskliga rättighetsaktivism? Och vilka minnen och historier om våld och förtryck möjliggörs genom fotografiska praktiker? Frågor om vad fotografiers kraft som medium, historiskt källmaterial eller bevis är har ställts och besvarats av många. I min avhandling närmare jag mig frågorna från en empirisk studie av hur fotografi använts och används för att skriva mänskliga rättighetshistoria i Thailand. Med avstamp i det politiskt omvälvande 1970-talet – då motståndet mot militärregimen var starkt samtidigt som det politiska våldet eskalerade – visar jag på villkoren för fotografi som historiskt källmaterial och dess potential för mänskliga rättighetsaktivism.

Två händelser har en särskilt framträdande plats i Thailands politiska historia och i avhandlingen: Upploppen och störtandet av militärmakten 14 oktober 1973 och en massaker på Thammasat universitet och militärkuppen 6 oktober 1976. Dessa händelser förbinder också Thailand med en global gräsrotsrörelse för mänskliga rättigheter som uppstod i mitten av 70-talet.Genom att spåra hur fotografier från 1970-talets våld bevarats, spridits och använts under de fyra årtionden som passerat visar jag på hur det inte är bilderna i sig utan snarare oförtrutet fotografiskt engagemang som skapar mening. Särskilt viktigt är det att notera omständigheter som gör att fotografier av våld och mänskliga rättighetskränkningar inte produceras, inte sprids och inte återfinns i arkiv.

Genom att tänka på fotografi som en händelse i sig – inte bara som ett dokument över en historisk händelse – är det möjligt att förstå hur samtida fotografiska praktiker (återpubliceringar, utställningar, arkivering) kan skapa minne och omförhandla historieskrivning. Avhandlingens titel alluderar på den tvetydiga roll som fotografi har i relationen mellan den thailändska staten och dess medborgare. Det direkta och statliga våldet, likaså den åtföljande straffriheten, är högst offentlig och den synligheten förstärker givetvis våldsapparaten. Samtidigt, vad jag visar på är hur fotografiska praktiker kan göra offren för våldet – de som till synes fråntas sin mänsklighet – till politiska subjekt i historien.

Karin H. Zackari är fil. dr i mänskliga rättigheter. Hennes avhandling Framing the Subjects: Human Rights and Photography in Contemporary Thai History finns tillgänglig open access här.

oktober 20, 2020

Inlägget postades i

Nya avhandlingar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Maria Magdalenas evangelium i svensk översättning

En stor majoritet av de källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium – nu för första gången i svensk översättning – är hjälten en kvinna. Den nästan två tusen år gamla texten ger en helt annan bild av Maria Magdalena än den vi är vana vid. En av de dominerande avbildningarna av Maria i västerländsk kulturhistoria är nämligen bilden av en syndig kvinna som i vördnad tvättar Jesu fötter med sitt hår. I Maria Magdalenas evangelium är det Maria som har huvudrollen och hon upphöjs som en andlig mästare. Texten är svårt fragmenterad, men tillräckligt många sidor kvarstår för att vi ska få en bild över huvudinnehållet i berättelsen. I evangeliet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin förmåga och får förklarar för de andra lärjungarna vad Jesu budskap egentligen betyder. Det är dock ingen lätt läsning. Texten tvingar oss fundera på många svåra frågor, såsom Guds natur, själens ursprung och tillvarons själva grundvalar. Den svenska översättningen som den här boken presenterar följs därför av en historisk bakgrund till de religiösa och filosofiska tankar Maria och Jesus behandlar. Boken avslutas sedan med att utforska frågan som ständigt finns i textens förgrund: vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen? Vad kan Maria Magdalenas evangelium avslöja om detta?

Paul Linjamaa är fil.dr religionshistoria och verksam vid CTR.

oktober 20, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg